"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ลดหย่อนภาษีเงินได้ ปี 2560
22 ธันวาคม 2560
เชิญร่วมเปิดโอกาสทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผ่านกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์)
"เรื่องลึกใต้ตึกโดม" ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
22 ธันวาคม 2560
ในโอกาสที่ท่านอธิการ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี จึงเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ...
ผู้มีอุปการคุณ โครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
21 ธันวาคม 2560
เรียนผู้มีอุปการคุณ ตามที่ท่านได้บริจาคเงินเข้าโครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ขอให้ท่านต...
วิดิโอแนะนำ
https://www.facebook.com/กองทุนทำบุญวันเกิด-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สารพันเรื่องคุย อยู่กับธรรม จุลสารศิษย์เก่า นิตยสาร Dome Connect
รายการ สินค้าของที่ระลึก
  • เสื้อคุณตาป๋วย
  • ๓๐ ปี ข้างคลองคันนายาว
  • เสื้อ โปโล สีดำ
  • แสตมป์ชุดรำลึก 100 ปี
  • แสตมป์ชุด
Member
46 ศิษย์เก่า และ 13 บุคคลทั่วไป